Ivana Katavić, prof.

Telefon: +385 1 4501 800
e-mail: ured.ravnatelja@ncvvo.hr
e-mail: ncvvo@ncvvo.hr