– Odluka o izmjeni odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje visine naknade vanjskim suradnicima NVCCO-a
-Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature u školskoj godini 2014/2015. iz redova  stručnih radnih skupina.
Odluka o imenovanju osoba koje će izvršiti nadzor za Državnu maturu 2014/2015.

Odluka o imenovanju vod. ocjenjivanja i moderatora za vred. zadataka otvorenog tipa ispita DM 2014./2015.
– Odluka o naknadi čl. povjerenstva za rješavanje prigovora učenika na ocjenu ispita DM 2014./2015.
-Odluka o postupku za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita DM 2014./2015.

– Odluka o naknadi vanjskim suradnicima koji će izvršiti pripremu i provedbu edukacija za ocijenjvače ispita državne mature, ljetni rok 2014./2015

Odluka o naknadi troškova prijevoza vanjskih suradnika
Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u škol. god. 2014./2015. i naknadi
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova stručnih radnih skupina koje će izraditi ispitni materijal za državnu maturu škol. god. 2014./2015.
Odluka o imenovanju Povjerenstva koja će izraditi ispitne kataloge državne mature za škol. god. 2014./2015. iz Matematike, Kemije, Likovne umjetnosti i Politike i gospodarstva

Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitne kataloge državne mature za škol. god. 2014./2015. iz Matematike, Hrvatskoga jezika, Kemije, Likovne umjetnosti i Politike i gospodarstva

Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje ispita DM 2014./2015.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje ispita DM za učenike s teškoćama 2014./2015.