Službenik za informiranje

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Obveznici pružanja informacija su tijela javne vlasti iz članka 5. točke 2. Zakona, a obuhvaćaju državnu upravu i državna tijela, lokalnu samoupravu, javne ustanove i druga tijela s javnim ovlastima, pravne osobe čiji je osnivač država ili jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalnih jedinica kao i pravne osobe koje temeljem posebnog zakona pretežito ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna odnosno iz javnih sredstava.  Tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj ima oko 6000 i njihov popis vodi Povjerenik za informiranje.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22)

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14, 15/14 i 141/22)

Za više informacija pogledajte mrežne stranice Povjerenika za informiranje: http://www.pristupinfo.hr

Zahtjevi:

Službenik za informiranje
e-mail: sluzbenik-informiranje@ncvvo.hr

Povjerenstvo za upravljanje podatcima

Povjerenstvo za upravljanje podatcima prikupljenim istraživačko-znanstvenim i projektnim aktivnostima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Povjerenstvo za podatke) osnovano je početkom 2012. godine. Njegova osnovna zadaća je pružanje informacija i podataka korisnicima zainteresiranima za pisanje znanstvenih radova na temelju baza podataka koje posjeduje Centar. Povjerenstvo za podatke surađuje s Povjerenikom za informiranje i voditeljima znanstveno-istraživačkih projekata, u ovisnosti o području za koje su točno podatci zatraženi. Povjerenstvo za podatke obrađuje zahtjeve pri čemu se štite osobni podatci ispitanika prema važećoj svjetskoj i europskoj legislativi, nacionalnim zakonima i propisima te smjernicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Cilj je povećati iskoristivost podataka koje je Centar prikupio obavljajući svoju osnovnu djelatnost istraživanja u odgojno-obrazovnom sustavu i to pozivom znanstvenoj zajednici, ali i široj javnosti, za prepoznavanjem mogućnosti pisanja znanstvenih radova na temelju dostupnih i već prikupljenih podataka.

Obrazac – Zamolba doc 721,00 kB

Kontakt
e-mail: istrazivanje.podatci@ncvvo.hr

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću
e-mail: press@ncvvo.hr