Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavlja poslove vanjskoga vrjednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

Centar obavlja sljedeće poslove:

 • planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskoga vrjednovanja u obrazovanju,
 • provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,
 • izrađuje banke zadataka, konstruira testove i ostale ispitne materijale,
 • izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrjednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,
 • izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremanje ispita,
 • organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu,
 • izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima,
 • surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,
 • organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,
 • provodi vanjsko vrjednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,
 • analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskoga vrjednovanja obrazovanja,
 • na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za trajno unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja,
 • provodi savjetodavni rad u školama – pomaže školama u samovrjednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja,
 • organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrjednovanja napredovanja učenika,
 • organizira seminare za vanjske suradnike Centra u procesu pripreme i provođenja ispita (za predmetna povjerenstva, vanjske ocjenjivače, autore ispitnih zadataka itd.)
 • razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskoga vrjednovanja,
 • obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrjednovanja u obrazovanju.

Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, koje obavlja isključivo samostalno, Centar surađuje sa znanstvenim, odgojno-obrazovnim i drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama.

Centar o rezultatima svoga rada izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. ( Zakon o osnivanju Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. (NN,151/04) )