Položaj i djelokrug rada Centra te njegov odnos s različitim dionicima i ustanovama unutar odgojno-obrazovnoga sustava određeni su zakonima i drugim pravnim aktima ili propisima i to Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te zakonima koji reguliraju predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.

Centar je Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja utemeljen kao javna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske i ispite temeljene na nacionalnim standardima. Tim zakonom te Statutom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja donesenim 2006. godine pobliže su definirane djelatnosti Centra u području vanjskoga vrednovanja postignuća učenika (razvoj, organizacija, provedba i analize nacionalnih ispita i ispita državne mature te provedba međunarodnih istraživanja, utvrđivanje standarda, kreiranje banke zadataka) te vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova. Važan je aspekt rada i djelovanja Centra znanstveno-istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja, suradnja s različitim dionicima i ustanovama/institucijama u odgojno-obrazovnome sustavu te provedba različitih edukacija iz područja vanjskoga vrednovanja.

Djelatnost Centra:

 • provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature,nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja)
 • provodi međunarodna istraživanja u obrazovanju (PISA, TIMSS, TALIS, ICCS i dr.)
 • izrađuje banku zadataka
 • analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita
 • izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita
 • na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja
 • provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa
 • priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, licenciranje i certificiranje strukovnih kvalifikacija
 • organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita
 • bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija
 • obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja

Centar je odgovoran za cjelokupno vanjsko vrednovanje predtercijarnoga obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Misija

Naša je misija

valjano i objektivno praćenje i vanjsko vrednovanje

nacionalnoga odgojno-obrazovnog sustava

u suradnji s njegovim dionicima

radi definiranja i unapređenja kvalitete odgoja i obrazovanja.

Vizija

Vodeća smo nacionalna i regionalna te međunarodno prepoznata institucija koja

 • objektivnim i transparentnim vanjskim vrednovanjem ishoda učenja,
 • razvojem  i primjenom sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova,
 • licenciranjem i certificiranjem ključnih dionika odgojno-obrazovnoga sustava,
 • provedbom međunarodnih istraživanja u obrazovanju,
 • educiranjem dionika o kvaliteti obrazovanja na svim razinama sustava,
 • znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja,
 • osiguravanjem samoodrživosti i jačanjem partnerstva s drugim ustanovama

kontinuirano promiče i razvija kvalitetu odgojno-obrazovnoga sustava te potiče njegove pozitivne promjene.

Vrijednosti

Temeljne vrijednosti su za nas ishodište funkcioniranja i postojanja. Vrijednosti u koje duboko vjerujemo i koje su sastavni dio našega djelovanja su:

Autonomnost i odgovornost

Centar je neovisna institucija koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu. Savjesno obavljamo sve poslove u skladu s etičkim kodeksom, propisima i zakonima te preuzimamo odgovornost za kvalitetu svojega rada.

Profesionalnost

Pridržavamo se visokih profesionalnih standarda u radu pri čemu se vodimo načelima etičnosti i stručnosti. Kontinuirano se profesionalno i osobno razvijamo prateći trendove u području edukacijskih mjerenja i razmjenjujući iskustva sa srodnim međunarodnim institucijama.

Objektivnost

U svakodnevnome radu vodimo se načelom objektivnosti poštujući pravila struke i visoke profesionalne standarde. Provedbom različitih oblika vanjskoga vrednovanja nastojimo osigurati preduvjete za kvalitetu cjelokupnoga odgojno-obrazovnoga sustava.

Suradnja

Promičemo otvorenu komunikaciju, uvažavamo različitost mišljenja i potičemo odnos uzajamnoga povjerenja i poštovanja među djelatnicima. Postižemo svoje ciljeve u suradnji s ostalim dionicima odgojno-obrazovnoga sustava i međunarodnim institucijama.