TALIS 2018

TALIS 2018 treći je ciklus Međunarodnog istraživanja učenja i poučavanja (TALIS) u svijetu te drugi po redu u Republici Hrvatskoj. U ovome je ciklusu istraživanja ukupno sudjelovalo više od 240 000 učitelja i nastavnika te 13 000 ravnatelja iz 48 zemalja, od čega 30 zemalja članica OECD-a i 18 zemalja partnerica. Treći ciklus primarno je bio usmjeren na učitelje i ravnatelje koji prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja rade na ISCED 2 razini. U Republici Hrvatskoj to su učitelji predmetne nastave koji poučavaju učenike od 5. – 8. razreda osnovne škole i njihovi ravnatelji. Zemljama sudionicama bile su ponuđene i dodatne opcije:

– istraživanje za učitelje i ravnatelje na ISCED 1 razini – učitelji razredne nastave koji poučavaju učenike od 1. – 4. razreda osnovne škole i njihovi ravnatelji

– istraživanje za nastavnike na ISCED 3 razini – nastavnici i ravnatelji srednjih škola

– opcija povezivanja TALIS i PISA istraživanja – nastavnici koji poučavaju petnaestogodišnje učenike koji su sudjelovali u istraživanju PISA 2018.

 

TALIS 2018. u Hrvatskoj

Republika Hrvatska odlučila se za dodatnu opciju TALIS 2018 istraživanja na ISCED 3 razini, odnosno u istraživanju su osim učitelja predmetne nastave koji poučavaju učenike od 5. – 8. razreda osnovne škole i njihovih ravnatelja sudjelovali i nastavnici i ravnatelji srednjih škola.

Istraživanje je bilo dobro prihvaćeno od strane hrvatskih učitelja, nastavnika i ravnatelja budući se odazvalo više od 90% uzorkovanih škola te više od 80% uzorkovanih učitelja i nastavnika.

Konceptualni okvir ciklusa TALIS 2018

Konceptualni okvir, koji je poslužio kao temelj za razvoj instrumenata u ciklusu TALIS 2018, zasnovan je na konceptualnim okvirima korištenim u prethodna dva ciklusa TALIS istraživanja, koji su dodatno osuvremenjeni i unaprijeđeni kako bi omogućili razvoj instrumenata koji mjere pet dimenzija učiteljskog i ravnateljskog profesionalizma:

  1. bazu znanja i kompetencija, koja se odnosi i na opća i na specijalizirana znanja, a koja uključuje standarde za ulazak u profesiju, inicijalno obrazo­vanje te kontinuirani profesionalni razvoj
  2. mogućnosti za razvoj karijere i radne propise, što uključuje radni status, strukture nagrađivanja, sustave ili mehanizme evaluacije i mogućnost na­predovanja u karijeri
  3. kolegijalno opažanje i kulturu suradnje, koja se temelji na samoreguliranim profesionalnim zajednicama koje nude mogućnosti suradnje i međusobno pružanje povratnih informacija s ciljem jačanja profesionalne prakse i ko­lektivnog identiteta profesije
  4. odgovornosti i autonomiju, odnosno stupanj autonomije i kontrole koju učitelji, nastavnici i ravnatelji imaju u svakodnevnom radu prilikom do­nošenja odluka i stručnih prosudbi te pružanja povratnih informacija o učinkovitosti obrazovne politike na svim razinama sustava s ciljem jača­nja njihova profesionalizma
  5. ugled i status učiteljske, nastavničke i ravnateljske profesije, što uključuje etičke standarde, intelektualno i pro­fesionalno ispunjavanje radnih zahtjeva te percepciju vrijednosti i statu­sa u društvu u odnosu na druge profesije.

 

 

 

 

Nacionalni izvještaji


TALIS 2018 : Učitelji, nastavnici i ravnatelji – cijenjeni stručnjaci (2020)

TALIS 2018: Učitelji, nastavnici i ravnatelji – cjeloživotni učenici (2019)

Ostali dokumenti i poveznice

Letak – TALIS 2018 pdf 702,90 kB

Poveznice:

Službene stranice OECD-ova istraživanja TALIS

http://www.oecd.org/education/talis/

OECD-ovo međunarodno izvješće o istraživanju TALIS 2018

https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en

O TALIS-u

Što je TALIS?

Teaching and Learning International Survey (TALIS), odnosno Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja, prvo je i najveće međunarodno istraživanje koje nudi priliku učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola iz cijeloga svijeta da podijele svoja iskustva o radu s ciljem unapređenja kvalitete učenja i poučavanja. TALIS istraživanje pokrenula je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) početkom 2000-ih godina s ciljem prikupljanja valjanih i usporedivih međunarodnih podataka o učenju i poučavanju kako bi se zemljama sudionicama pomoglo u evaluaciji i redefiniranju politika vezanih uz učenje i poučavanje.

Istraživanja se provode u petogodišnjim ciklusima, a svaki ciklus dobiva ime po godini u kojoj se provodi glavno istraživanje. Prvi ciklus TALIS istraživanja (TALIS 2008) proveden je 2008. godine u 24 zemlje. Drugi ciklus (TALIS 2013) proveden je 2013. godine u 34 zemlje sudionice i u njemu je po prvi puta sudjelovala i Republika Hrvatska. TALIS 2018 treći je ciklus istraživanja proveden 2018. godine u 48 zemalja OECD-a i zemalja partnerica.

Svrha i važnost TALIS istraživanja

Od samog početka glavni cilj TALIS istraživanja bio je povećati dostupnost podataka zemljama članicama OECD-a i partnerskim zemljama o učiteljima, učenju i poučavanju te utjecaju učitelja na učenje i učenike kako bi se zemljama sudionicama pomoglo u evaluaciji i razvoju obrazovne politike koja promiče uvjete za učinkovito i kvalitetno učenje i poučavanje.

Glavna obilježja TALIS istraživanja su:

– politička relevantnost – usmjerenost na ključna politička pitanja i naglasak na pitanjima koja su od najvećeg značaja za zemlje sudionice

– dodana vrijednost – mogućnost međunarodnih usporedbi jedna je od prednosti ovog istraživanja

– usmjerenost na indikatore – rezultati istraživanja trebali bi pružiti informacije koje se mogu koristiti za razvoj indikatora

– valjanost, pouzdanost i usporedivost – na temelju detaljnog pregleda dosadašnjih spoznaja TALIS bi trebao pružiti informacije koje su valjane, pouzdane i usporedive među zemljama sudionicama

– interpretativnost – zemlje sudionice trebale bi biti u mogućnosti interpretirati rezultate na smislen način

– učinkovitost i ekonomičnost – rad na istraživanju trebao bi biti obavljen na vrijeme i na ekonimičan način

Ciklusi istraživanja

Svaki ciklus TALIS istraživanja sastoji se od pilot istraživanja, probnog istraživanja te glavnog istraživanja. Pilot istraživanje se provodi u određenom broju zemalja kako bi se validirala kvaliteta i sadržaj instrumenata. Pilot istraživanje sastoji se od diskusija u fokus grupama u kojima učitelji i ravnatelji škola daju povratne informacije i komentare. Slično tome, cilj probnog istraživanja jest testirati sve instumente i operativne postupke u svim zemljama sudionicama kao pripremu za glavno istraživane. Svaka zemlja sudionica dužna je prije glavnog istraživanja provesti probno istraživanje u skladu sa standardiziranim psotupcima i procedurama.

Svaki ciklus TALIS istraživanja dobiva ime po godini u kojoj se provodi glavno istraživanje. Prvo TALIS istraživanje provedeno je 2008. godine (TALIS 2008) u 24 zemlje. Rezultati prvog ciklusa TALIS istraživanja objavljeni su 2009. godine u OECD-ovoj publikaciji Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. Na temelju podataka dobivenih u ciklusu TALIS 2008 objavljena su još dva tematska izvješća: The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008 te Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS.

TALIS 2013

Drugi ciklus (TALIS 2013) proveden je 2013. godine u 34 zemlje sudionice i u njemu je po prvi puta sudjelovala i Republika Hrvatska. Drugi ciklus bio je usmjeren na učitelje i ravnatelje u nižem srednjem obrazovanju  (razina ISCED 2 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja). U Republici Hrvatskoj to su učitelji predmetne nastave, odnosno učitelji od 5. do 8. razreda osnovne škole i ravnatelji osnovnih škola. U svakoj zemlji sudionici u glavnome istraživanju uzorkovano je oko 20 učitelja iz svake od 200 škola i ravnatelji tih škola. U Republici Hrvatskoj upitnik je ukupno ispunilo 3675 učitelja i 199 ravantelja iz 200 osnovnih škola. U 34 zemlje ukupno je anketirano oko 107 000 učitelja, koji predstavljaju  više od 4 milijuna učitelja.

Konceptualni okvir ciklusa TALIS 2013

Da bi se postigli višestruki ciljevi TALIS istraživanja, važan je razvoj dobrog konceptualnog okvira. Ciklus TALIS 2013 kao drugi ciklus TALIS istraživanja zahtijevao je daljnji razvoj i proširenje konceptualnog okvira iz prvog ciklusa TALIS istraživanja. Novi konceptualni okvir oslanja se na prethodni okvir te opisuje svrhu i ciljeve istraživanja. Također istražuje važne i aktualne teorije i rezulatate istraživanja o učenju i poučavanju koji su korišteni za razvoj dimenzija, tema i indikatora odabranih od strane zemalja sudionica zbog političke relevantnosti. Konceptualni okvir u ciklusu TALIS 2013 temeljen je na modelu kontekstualizacije uvjeta učenja i poučavanja koju je razvilo Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA) (Purves prema OECD, 2013b). Osnovna struktura tog modela mjeri kontekst školovanja s obzirom na ulaze, procese i ishode. Ovaj model pomaže u međunarodnoj kontekstualizaciji TALIS istraživanja. Iako je riječ o pojednostavljenom modelu, on može poslužiti kao osnova za razumijavanje mehanizama pomoću kojega nastaju obrazovni ishodi.

Priopćenje za medije pdf 694,85 kB