Europsko istraživanje jezičnih kompetencija

Europska komisija je tijekom 2005. godine izradila detaljan strategijski pristup za ostvarenje Europskog istraživanja jezičnih kompetencija – ESLC. Odluka za istraživanjem donesena je zbog trenutačnog manjka podataka o aktualnim jezičnim vještinama učenika i potrebe za pouzdanim podatcima koji će mjeriti napredak u tom smjeru. ESLC je istraživački projekt Europske komisije koji pruža informacije o učenju stranih jezika u Europi. Projektom se ispituju kompetencije poznavanja stranih jezika kod učenika po završetku ISCED II razine, što je u Republici Hrvatskoj 8. razred osnovne škole. Sveukupno ispitivani jezici u zemljama sudionicama u projektu su: engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski.

Objava rezultata prvog Europskog istraživanja jezičnih kompetencija

Priopćenje za javnost
Zagreb, 21. lipnja 2012.

Danas, 21. lipnja, u 12 sati ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović objavio je nacionalne rezultate prvog Europskog istraživanja jezičnih kompetencija.

U isto je vrijeme Europska komisija u Bruxellesu predstavila rezultate za 14 zemalja čiji su učenici sudjelovali u istraživanju: Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Englesku, Estoniju, Francusku, grčku, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Sloveniju, Španjolsku i Švedsku.

Europsko istraživanje jezičnih kompetencija (ESLC) temelji se na ispitima kojima su izmjerene sposobnosti čitanja, slušanja i pisanja na dva strana jezika učenika u dobi od 14 i 15 godina. Provjeravalo se znanje jezika koji su u poučavanju najzastupljeniji u Europi: engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog.

Glavna saznanja Europskog istraživanja jezičnih kompetencija predstavila je dr. sc. Jasminka Buljan Culej, nacionalna koordinatorica istraživanja i članica Savjetodavnog tijela Europske komisije za potrebe istraživanja ESLC. Ministar Željko Jovanović zaključno je prezentirao stavove Ministarstva o korištenju rezultata sukladno programima Vlade kojoj je cilj unapređenje obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar je uspješno proveo Europsko istraživanje jezičnih kompetencija 2011. godine u 144 uzorkovane osnovne škole, s ukupno 3.342 uzorkovana učenika.

Ciljevi ESLC projekta

Ciljevi projekta su pružiti usporedive rezultate o:

  • stečenim kompetencijama prilikom učenja stranih jezika
  • spoznajama o dobrim primjerima iz prakse prilikom učenja stranih jezika
  • napretku koji je učinjen na putu ka cilju usavršavanja učenja stranih jezika
  • povezanosti uspješnosti u učenju stranih jezika s različitim demografskim, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim čimbenicima

Konzorcij SurveyLang

Provedbu ESLC projekta Europska komisija dodijelila je SurveyLang-u, međunarodnom konzorciju sačinjenom od osam organizacija, čiji rad članova koordinira Sveučilište Cambrigde ESOL Examinations. Organizacije koji čine dio konzorcija su: University of Cambridge ESOL Examinations, Goethe-Institut, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), Università per Stranieri di Perugia, Instituto Cervantes, Universidad de Salamanca, Gallup i National Institute for Educational Measurement (Cito).

Konzorcij okuplja stručnjake i pripadajuće institucije koje su kompetentne u području izrade testova i upitnika, odabira uzorka i prikupljanja podataka kao i iz mjerenja u području obrazovanja, kognitivne psihologije, izrade istraživanja, psihometrije i analize podataka.

Zemlje sudionice

U istraživanju je sudjelovalo 14 zemalja, a ispitivali su se navedeni jezici:

Belgija (flamansko govorno područje): Francuski i Engleski
Belgija (francusko govorno područje): Engleski i Njemački
Belgija (njemačko govorno područje): Francuski i Engleski
Bugarska: Engleski i Njemački
Hrvatska: Engleski i Njemački
Engleska: Francuski i Njemački
Estonija: Engleski i Njemački
Francuska: Engleski i Španjolski
Grčka: Engleski i Francuski
Malta: Engleski i Talijanski
Nizozemska: Engleski i Njemački
Poljska: Engleski i Njemački
Portugal: Engleski i Francuski
Slovenija: Engleski i Njemački
Španjolska: Engleski i Francuski
Švedska: Engleski i Španjolski

 


plavo: organizacije međunarodnog konzorcija
zeleno: zemlje sudionice ESLC projekta

Koncept istraživanja

U istraživanju se ispitivalo dva najzastupljenija strana jezika u školama, na reprezentativnom uzorku učenika zadnje godine osnovnoškolskog obrazovanja ili druge godine srednjoškolskog obrazovanja (ukoliko se drugi strani jezik ne uči u osnovnoj školi) kroz vještine slušanja, čitanja i pisanja. Rezultati testa referirat će se na Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR).

Pri provedbi Europskog istraživanja o jezičnim kompetencijama, SurveyLang je razvio mnoge inovativne pristupe i postupke. Prednost u ESLC ispitivanju bio je individualizirani pristup koji se primjenjivao, što je novost u međunarodnim ispitivanjima. Uzorkovani učenici najprije su pisali kratki inicijalni test iz kojeg je vidljiv stupanj njihova znanja, na osnovu kojeg im je na glavnome ispitivanju dodijeljena odgovarajuća razina ispita: početna, srednja ili napredna.

Također, razvijen je program na osnovu kojeg se ispitivanje moglo provesti i računalnim putem, na način da se računala podižu s USB memorijskog štapića ili sa CD-a, pomoću osnovne inačice Linux operativnog sustava, a sva ispitna pitanja i prostor za odgovore sadržani su na ispitnim USB memorijskim štapićima.

Računalno testiranje omogućava bržu provedbu cjelokupnog ispitivanja kao i mogućnost da se škole i učenici otvore izazovu i primijene u praksi nešto što će kroz koju godinu biti uobičajena pojava.

Upitnici

Osim ispitnih knjižica, učenici su ispunjavali i Upitnik o učenju jezika i ostalim popratnim čimbenicima, čime će se dobiti informacije o tome koliko je uspješnost u učenju stranih jezika povezana s različitim demografskim, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim faktorima.

Ravnatelji iz odabranih škola su ispunjavali Upitnik kako bi se dobili podatci o značajkama škole, nastavnom osoblju, nastavnim mjerama, kurikulumu, resursima za učenje jezika, školskim načelima i metodama za poticanje učenja jezika.

Učitelji su također ispunjavali Upitnik kako bi se dobili podatci o njihovom jezičnom iskustvu, izobrazbi, stručnoj spremi i zaposlenju, kao i o njihovom pristupu nastavi.

ESLC u Hrvatskoj

Uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, naša zemlja je također sudjelovala u ovome projektu, prvome te vrste. Hrvatska je prihvatila poziv Europske komisije za sudjelovanjem i time postala jedina ne-članica Europske unije koja je sudjelovala u ispitivanju.

Provedba ESLC za Hrvatsku povjerena je Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a nacionalnom koordinatoricom imenovana je dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela.

Probno ispitivanje (Field trial) provedeno je u školskoj godini 2009./2010. na uzorku od 76 srednjih škola, od čega 36 škola za engleski jezik, 36 za njemački jezik i 4 škole za oba jezika. Tijekom probnog testiranja u uzorkovanim školama, provedeno je 80 ispitivanja u periodu od 22. veljače do 13. ožujka 2010. godine.

U 69 škola ispitivanje se provelo klasičnim putem (papir i olovka), dok je u 7 škola ispitivanje provedeno računalnim putem.

Glavno ispitivanje (Main study) provedeno je u školskoj godini 2010./2011. na uzorku od 144 osnovne škole, od čega 68 za engleski jezik, 69 za njemački, te 7 škola u kojima su se testirala oba jezika, no ne na istim učenicima. To znači da je provedeno 151 ispitivanje u periodu od 1. do 28. ožujka 2011. godine.

Ukupan broj uzorkovanih učenika bio je 3625 učenika.

U 117 škola ispitivanje se provelo klasičnim putem (papir i olovka), dok je u 27 škola ispitivanje provedeno računalnim putem.
Ukupan broj učenika koji su pristupili ispitivanju je 3342, što znači da je odaziv učenika bio 92.2%.

Ispitivanje je provedeno u osnovnim školama na reprezentativnom uzorku učenika osmih razreda za njemački i engleski jezik.

Za cjelokupnu izradu uzorka odgovoran je Gallup Europe.

Rezultati

Rezultati dobiveni ovim istraživanjem predstavljat će osnovno sredstvo pri određivanju i razvijanju obrazovnih smjernica o učenju stranih jezika i višejezičnosti u Republici Hrvatskoj i diljem Europe.

Svi podatci prikupljeni istraživanjem u ESLC projektu drže se u strogoj tajnosti, a svakom učeniku/ici je zajamčena anonimnost. Roditelji/skrbnici izabranih učenika bili su pravovremeno informirani o projektu te su potpisali informirani pristanak. U slučaju da roditelji/skrbnici nisu odobrili sudjelovanje izabranog učenika, informirani pristanak nisu potpisali i izabrani učenik je isključen iz projekta. Ispitne knjižice i upitnici sadržavali su na omotu ime i prezime učenika samo radi njihove točne raspodjele učenicima, a oni su imali mogućnost uklanjanja identiteta precrtavanjem ili kidanjem papira.

Rezultati ispitivanja neće se prikazivati na razini pojedinog učenika i škole, već isključivo na nacionalnoj razini, a identitet učenika neće biti objavljen niti u jednom izvješću.

Vlasnik rezultata je Europska komisija, kojoj će konzorcij SurveyLang podnijeti završno izvješće u prvoj polovici 2012. godine, čime će biti završena prva provedba Europskog istraživanja jezičnih kompetencija.