Što je ICCS?

ICCS je komparativni istraživački program Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Osmišljen je kako bi se u različitim zemljama istražili načini na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima.

ICCS 2022

ICCS 2022 treći je ciklus međunarodnoga istraživanja građanskoga odgoja i obrazovanja koje se prema novome konceptu provodi od 2009. godine, a u njemu su sudjelovale 22 države i 2 referentne sudionice. Budući da je ICCS 2022 drugi ciklus u kojemu je sudjelovala Republika Hrvatska, to joj omogućuje praćenje i usporedbu rezultata s prethodnim ciklusom ICCS 2016.

U ICCS 2022 glavnome istraživanju građanskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj sudjelovalo je 2759 učenika osmoga razreda, 2290 učitelja i 146 ravnatelja osnovnih škola diljem Hrvatske. Istraživanje je provedeno od 9. svibnja do 3. lipnja 2022. godine.

Zahvaljujemo svim osnovnim školama na odličnoj suradnji tijekom procesa pripreme i provedbe međunarodnoga istraživanja ICCS 2022. Zahvaljujemo svim ravnateljicama i ravnateljima, kao i svim ispitnim koordinatoricama i koordinatorima na trudu, radu i profesionalnosti koje su uložili pri provedbi ovoga međunarodnog istraživanja.
Njihov odaziv i suradnja ključni su u provedbi istraživanja koja su temelj donošenja budućih odluka u odgojno-obrazovnom sustavu.

Čestitamo učenicima osmih razreda koji su sudjelovali u ispitivanju na odgovornome i savjesnome popunjavanju ispitnih knjižica i upitnika.

Okvir istraživanja ICCS 2022 na hrvatskome jeziku možete preuzeti ovdje.

Objava rezultata ciklusa ICCS 2022

U istraživanju provedenome 2022. godine sudjelovalo je ukupno 23 zemlje s preko 82 000 učenika, 40 000 učitelja i 3400 osnovnih škola. U Hrvatskoj je oko 3000 učenika ispunjavalo ispit znanja, upitnik za učenike (međunarodna inačica) i europski upitnik za učenike (regionalna opcija za zemlje sudionice iz Europe). Također, u istraživanju je sudjelovalo oko 2300 učitelja i 140 ravnatelja osnovnih škola.

Ukupno se građansko znanje značajno smanjilo u šest od 13 zemalja koje su sudjelovale u istraživanjima ICCS 2016. i ICCS 2022. U preostalih sedam zemalja građansko se znanje nije značajnije promijenilo, što također znači da ne postoji zemlja sudionica u kojoj je prosječno građansko znanje značajno poraslo između dvaju posljednjih ciklusa. U svim zemljama sudionicama istraživanja ICCS 2022 u prosjeku je 3 % učenika pokazalo znanje ispod razine D, 12 % učenika postiglo je razinu D, 24 % učenika postiglo je razinu C, a razine B i A postiglo je po 31 % učenika.

U Republici Hrvatskoj najveći broj učenika (38 %) postigao je razinu B, a preko trećine učenika postiglo je razinu A (36 %). Učenici iz Hrvatske nalaze se iznad prosjeka zemalja sudionica istraživanja ICCS s rezultatom od 531 boda, jednako kao i 2016. godine kada je provedeno prvo ICCS istraživanje u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem ICCS 2022 je ponovno potvrđena povezanost razine građanskih znanja učenika sa spolom i socioekonomskim statusom njihova kućanstva. Djevojčice postižu statistički značajno više rezultate od dječaka. Više rezultate postižu i učenici iz kućanstava višega socioekonomskog statusa, odnosno čiji roditelji imaju viši stupanj obrazovanja, veći socioekonomski indeks zanimanja (SEI) i veći broj knjiga u kućanstvu. Također, učenici s većim građanskim znanjem više podržavaju ravnopravnost među ljudima, jednaka prava imigranata i svih etničkih skupina u društvu i zaštitu okoliša te je vjerojatnije da će glasati na izborima. U prosjeku je jedna trećina učenika iskazala da su donekle ili jako zainteresirani za političke i društvene teme. Ovaj je udio bio veći kod učenika koji su izjavili da su njihovi roditelji ili skrbnici više zainteresirani za građanska pitanja. Najčešći izvor informacija o političkim ili društvenim temama bilo je gledanje televizije, zatim internet, a zatim čitanje novina u tiskanome ili online formatu.

Rezultati istraživanja ICCS 2022 pokazuju da su učitelji i ravnatelji škola diljem svijeta stavili veliki naglasak na važnost građanskoga učenja o okolišu i kritičkome razmišljanju, a manji na promicanje znanja o „klasičnim” temama vezanima uz građanstvo poput glasovanja/izbora i institucija/sustava.

Međunarodni izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je na poveznici.

Objava rezultata ciklusa ICCS 2016

Istraživanje ICCS ispituje znanja, stavove i ponašanje učenika na kraju primarnoga obrazovanja te stavove njihovih učitelja i ravnatelja. U istraživanju provedenome 2016. godine sudjelovalo je ukupno 24 zemalja s preko 94 000 učenika, 37 000 učitelja i 3800 osnovnih škola. U Hrvatskoj je oko 4000 učenika ispunjavalo ispit znanja, upitnik za učenike (međunarodna inačica) i europski upitnik za učenike (regionalna opcija za 14 zemalja sudionica iz Europe). Također, u istraživanju je sudjelovalo oko 3000 učitelja i 176 ravnatelja osnovnih škola.

Znanja i stavovi učenika  

U svim zemljama sudionicama istraživanja ICCS 2016 u prosjeku je 3 % učenika pokazalo znanje ispod razine D, 10 % učenika postiglo je razinu D, 21 % učenika postiglo je razinu C, razinu B postiglo je 32 % učenika te je razinu A postiglo 35 % učenika. U Republici Hrvatskoj najveći broj učenika (40 %) postigao je razinu B, a preko trećine učenika postiglo je razinu A (36 %). Učenici iz Hrvatske nalaze se iznad prosjeka zemalja sudionica istraživanja ICCS-a s rezultatom od 531 boda. Istraživanjem je potvrđena povezanost razine građanskih znanja učenika sa spolom i socioekonomskim statusom.

Po pitanju stavova, učenici iz Hrvatske pokazali su manjak povjerenja u javne institucije – vladu, parlament i političke stranke te medije u odnosu na ostale zemlje. Također, oni imaju iznadprosječan osjećaj pripadnosti europskome identitetu kao i iznimno pozitivan stav prema Europskoj uniji. Općenito, većina učenika u svim zemljama sudionicama smatra poštivanje zakona, osiguranje gospodarskoga blagostanja obitelji i poštivanje tuđega mišljenja vrlo važnim odlikama dobrih građana.

Učenici i učitelji u istraživanju ICCS 2016 iskazali su aktivno sudjelovanje u školskim aktivnostima. Učitelji u Hrvatskoj često potiču učenike da izraze svoje mišljenje, no to ne rezultira odgovarajućom uključenošću učenika u procese odlučivanja ili rasprave, na primjer, o političkim temama. Unatoč tome, osjećaj građanske samoučinkovitosti učenika u Hrvatskoj nešto je iznad prosjeka zemalja ICCS-a.

Stavovi učitelja i ravnatelja

Škole surađuju s lokalnom zajednicom u unapređenju aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja, osobito u održivosti okoliša. Unatoč relativno zadovoljavajućim podatcima o pripremljenosti hrvatskih učitelja za poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja, oni se nalaze ispod prosjeka ICCS-a u većini ispitivanih područja, osim u području odgovorne upotrebe interneta, razvoja kritičkoga i neovisnoga mišljenja kod učenika te mirnoga rješavanja sukoba.

Manji broj hrvatskih učitelja i ravnatelja potvrdio je postojanje nasilja u školama, osobito verbalnoga nasilja, ali također potvrdio je i postojanje neprihvatljivoga ponašanja uz korištenje novih društvenih medija.

                                                         Radna grupa GOO-ICCS
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja preveo je na hrvatski jezik dva međunarodna ICCS 2016 izvještaja. Izvještaji su u lipnju 2019. poslani u sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj, a sada su dostupni i u e-obliku na sljedećim poveznicama:

Prezentacije:

Infografike:

Međunarodni izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je na poveznici.

Europski izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je na poveznici.

Publikacija Okvir provedbe istraživanja ICCS 2016 na hrvatskome jeziku dostupna je na poveznici.

Glavno ispitivanje, školska godina 2015./2016.

Glavno ispitivanje ICCS 2016 provedeno je u 178 osnovnih škola s područja cijele Hrvatske u razdoblju od 18. do 29. travnja 2016. godine. Sve škole uključene u glavno ispitivanje su javne škole, a odabrani uzorak činili su učenici osmih razreda iz ukupno 229 razrednih odjela (3731 učenik). U tijeku je organizacija sastanka nacionalnih koordinatora svih zemalja koje su uključene u ICCS projekt. Sastanak će se održati u lipnju 2017. godine u Zadru. Objava rezultata međunarodnoga istraživanja ICCS 2016 predviđena je u studenome 2017.godine.

Za više informacija o međunarodnom kontekstu provedbe ovoga istraživanja, pogledajte brošuru za zemlje sudionicebrošuru za hrvatske osnovne školepregled istraživanja ili web stranicu:  http://iccs.iea.nl
Zahvaljujemo svim ravnateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima koji su se uključiti u ICCS 2016!