Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2012./2013.)

Poziv na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji temeljem Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodiNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Cilj projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada dječjih vrtića, neovisno o osnivaču, te osnovnih škola pri kojima se odvija program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se od 2012. godine na nacionalnoj razini, a namijenjen je svim ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje žele sustavno i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete rada. (Više)