NCVVO Sivi Logo

Uvođenjem predmetnih kurikuluma i smjernica za vrednovanje u hrvatski obrazovni sustav učitelji i nastavnici suočeni su s novim izazovima poučavanja i vrednovanja, a škole su u potrebi za valjanim, objektivnim i pouzdanim informacijama kako bi uspostavile unutarnje sustave praćenja i unapređenja kvalitete svojega rada.

Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda omogućuje dobivanje valjanih, objektivnih i pouzdanih informacija koje su u funkciji uspostave unutarnjega sustava praćenja i unapređenja kvalitete na razini odgojno-obrazovnih ustanova – procesa samovrednovanja, što posljedično dovodi do unapređenja kvalitete na razini odgojno-obrazovnoga sustava. Jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu takvoga cjelovitog sustava za praćenje i unapređenje kvalitete obrazovanja jesu nacionalni ispiti čiji se rezultati upotrebljavaju za samovrednovanje škole.

Nacionalni ispiti su standardizirani vanjski ispiti kojima je cilj utvrditi postignuća učenika u temeljnim znanjima i kompetencijama u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Temeljnim se znanjima i kompetencijama smatraju materinski jezik ili jezik na kojemu se učenici školuju te znanja iz matematike i prirodoslovlja. Upravo su postignuća u tim predmetnim područjima u europskim dokumentima prepoznata kao ključna za daljnje obrazovanje i djelotvorno uključivanje na tržište rada i za suočavanje sa suvremenim gospodarskim izazovima. Nacionalnim ispitima gotovo svi obrazovni sustavi na nacionalnoj razini sustavno prate postignuća u ključnim navedenim područjima kako bi se na svim obrazovnim razinama, od razine škola do razine obrazovne politike, poduzele mjere koje će osigurati da postignuća budu na zadovoljavajućoj razini u skladu s mogućnostima svakoga učenika.

S ciljem razvoja usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u školskim godinama 2021./2022. i 2022./2023. provest će nacionalne ispite na reprezentativnome uzorku 81 osnovne škole. Također, na poduzorku 20 osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023. implementirat će se proces samovrednovanja. Na taj se način ostvaruju pretpostavke da se nacionalni ispiti i samovrednovanje sustavno uvedu u osnovne škole kao jedan od mehanizama za unapređenje kvalitete hrvatskoga obrazovnoga sustava.

U sklopu nacionalnih ispita provest će se osam ispita iz šest nastavnih predmeta: tri ispita za učenike 5. razreda (obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva, zaključno sa završetkom 4. razreda) i pet ispita za učenike 8. razreda (obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje Hrvatskoga jezika, Matematike, Biologije, Kemije i Fizike, zaključno sa završetkom 8. razreda).

Nacionalni ispit provest će se prema sljedećemu rasporedu:

školska godina vrijeme provedbe razred nastavni predmeti
2021./2022. od 2. do 6. svibnja 2022. osmi razred Hrvatski jezik

Matematika

Biologija

Kemija

Fizika

2022./2023. od 10. do 12. listopada 2022. peti razred (odgojno-obrazovni ishodi i nastavni sadržaji do kraja četvrtoga razreda) Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izvijestit će o rezultatima nacionalnih ispita na trima razinama:

  • Učenici koji će pristupiti nacionalnim ispitima dobit će povratnu informaciju o svojemu postignuću za svaki nastavni predmet iskazanu brojem bodova i pripadajućim opisom razine postignuća koju su ostvarili.
  • Škole uključene u provedbu nacionalnih ispita dobit će skupnu povratnu informaciju o postignućima svojih učenika iz svih osam nastavnih predmeta.
  • Izradit će se nacionalni izvještaj o provedbi i rezultatima ispitivanja u svim školama u uzorku koji će biti dostupan Ministarstvu znanosti i obrazovanja, institucijama u sustavu obrazovanja i svoj zainteresiranoj javnosti.

Važne su djelatnosti Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz vanjsko vrednovanje obrazovnih ishoda, razvoj i implementacija metodologije samovrednovanja te razvoj sustava podrške ustanovama u procesu praćenja i osiguravanja kvalitete rada. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja će u sklopu ovoga projekta razviti popratne upitnike za učenike, učitelje, roditelje, stručne suradnike i ravnatelje osnovnih škola. Popratni upitnici dio su metodologije samovrednovanja osnovnih škola te će rezultate upitnika, nacionalnih ispita i drugih pokazatelja kvalitete školski timovi za kvalitetu upotrebljavati za analizu trenutačnoga stanja, analizu područja kvalitete rada škole, odabir prioritetnih područja unapređenja i definiranje razvojnih ciljeva te planiranje razvojnog plana škole. Sve navedeno dio je metodologije samovrednovanja osnovnih škola koja će kroz ovaj projekt biti implementirana u poduzorak 20 osnovnih škola. Rezultati pojedinih faza procesa samovrednovanja postat će sastavni dio školskoga kurikuluma, pri čemu se u svakoj sljedećoj fazi implementacije procesa planira unapređenje kvalitete na razini odgojno-obrazovnoga procesa, kvalitete nastave i podrške učenicima, profesionalnoga razvoja učitelja i drugih stručnih djelatnika, materijalno-tehničkog okruženja i drugih područja kvalitete rada škole. Implementacijom procesa samovrednovanja, škole će temeljem valjanih, objektivnih i pouzdanih informacija steći uvid u trenutačno stanje, analizirati potrebe i planirati razvoj s ciljem da svaki učenik uistinu ostvari svoje pravo na kvalitetno obrazovanje i razvije svoje potencijale.

Dopis ravnateljima pdf 591,96 kB
Dopis ravnateljima 2 pdf 785,63 kB
Popis škola pdf 431,41 kB

Sastanak s ispitnim koordinatorima za nacionalne ispite – snimka 08.12.2021.
Sastanak s ispitnim koordinatorima za nacionalne ispite – snimka 21.03.2022.