Odluka o naknadi članovima povjerenstava za rješavanje prigovora učenika na ocjenu (bodovanja) ispita državne mature
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature 2011./2012.
Odluka o imenovanju povjerenstava za rješavanje prigovora pristupnika na ocjene (bodovanje) ispita državne mature u škol. god. 2011./2012.
Odluka o dopuni odluke o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadatka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u škol. god. 2011./2012.
Odluka o imenovanju Skupine stručnjaka koja će odrediti prag prolaznosti na državnoj maturi u škol. god. 2011./2012. i naknadi
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradbu ispitnih materijala iz Njemačkoga jezika
Odluka o naknadi stručnim radnim skupinama u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa
Odluka o kriterijima i mjerilima za određivanje visine naknada vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suranicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanaj u 2012. godini
Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u škol. godini 2011./2012.
Odluka o imenovanju Stručne skupine za pregled prijava pristiglih na Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2011./2012.
– Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir Skupine stručnjaka koji će odrediti prag prolaznosti na ržavnoj maturi u škol. god. 2011./2012.

Odluka o mjestu pisanja ispita državne mature za pristupnike iz Zapano-hercegovačke županije BiH
Suglasnost za Prijedlog izmjene Kalendara državne mature za 2011./2012. godinu
Odluka o imenovanju ispitnoga povjerenstva Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za pristupnike državne mature
Suglasnost za izmjenu ispitnih kataloga za državnu maturu u škol. god. 2011./2012.
Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u škol. god. 2011./2012. i naknadi
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature 2011./2012.