Statistička i psihometrijska analiza ispita državne mature 2012./2013.

Izvješće Odjela za organizaciju i provođenje ispita državne mature o poslovima pripreme i provedbe državne mature 2012./2013. obavljenima u vremenu od 1.9.2012.do 1.9.2013.

Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u jesenskom roku – objava rezultata

Prezentacija: Ispiti državne mature 2012./2013. u ljetnom roku – objava rezultata

Odluka o produljenju roka plaćanja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.
Odluka o roku plaćanja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva koje će izraditi standarde i ispit za Hrvatski jezik kao ini jezik
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi standarde i ispit za hrvatski jezik kao ini jezik
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova stručnih radnih skupina koje će predložiti pragove prolaznosti i ocjena na ispitima državne mature u škol. god. 2012./2013.
Odluka o naknadi ocjenjivača za ocjenjivanje pisanih radova učenika u sklopu istraživanja ispitivanja pisanja u hrvatskom jeziku: Razvoj objektivnih kriterija za ocjenjivanje pisanog rada iz hrvatskog jezika
Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2013. godini
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova ocjenjivačkih skupina za ispite ržavne mature u škol. god. 2012./2013.
Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa na ispitima državne mature u škol. god. 2012./2013.
Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u škol.god. 2012./2013.
Odluka o imenovanju ocjenjivača za ocjenjivanje pisanih radova učenika u sklopu istraživanja ispitivanje pisanja u hrvatskome jeziku: Razvoj kriterija za ocjenjivanje pisanoga rada iz Hrvatskoga jezika
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradbu ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika, Matematika i Engleskoga jezika
Odluka o imenovanju Povjerenstava za izradbu ispitnih materijala iz Njemačkoga jezika
Odluka o imenovanju Povjerenstava za izrabu ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stručnih radnih konzultanata za izradbu ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. i naknadi
Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina konzultanata za izradbu ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. i naknadi