Materijali sa seminara o samovrjednovanju škola
(materijali su originalni radovi dr. sc. Petra Bezinovića, nisu lektorirani u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja):

1. Nacionalni ispiti 2006., iskustva ispitnih koordinatora
2. Interpretacija rezultata nacionalnih ispita 2006.
3. Nacionalni ispiti iz perspektive nastavnika i učenika
4. Samovrjednovanje škola

Priručnik o korištenju rezultata nacionalnih ispita