Rok za dostavu dokumentacije uz prijavu ispita državne mature Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja istekao je 1. veljače u 23.59 sati. Dokumentima poslanima u roku smatraju se i oni koji su poslani 1. veljače 2012. Podatke o tome jesu li dokumenti zaprimljeni i valjani moći će vidjeti na svojim stranicama kada budu obrađeni. Zaprimanje dokumenata i njihovo pristizanje u Centar još traje. Proces verifikacije dokumenata, koji slijedi nakon zaprimanja, traje duže, dok se ne usporede i provjere podatci svakoga pojedinačnoga kandidata. U slučaju bilo kakvih nejasnoća kontaktirat ćemo kandidate osobno.