Obavještavamo sve kandidate da će privremene rang-liste po studijskim programima biti objavljene 4. srpnja 2011. godine. Određen broj visokih učilišta još nije unio rezultate dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti te, također, ponegdje još nije evidentirano ni udovoljavanje posebnim preduvjetima za upis. Isto tako, u tijeku je rješavanje pristiglih prigovora na rezultate ispita državne mature, koji mogu utjecati na konačan broj bodova. Objavljivanje rang-lista bez ovih podataka moglo bi stvoriti krivu sliku jer bi se kandidatima koji trenutačno, zbog manjka podataka, ne ispunjavaju preduvjete na studiju višega prioriteta ponudio sljedeći po redu studij na kojemu ispunjavaju preduvjete i po bodovima ulaze u upisnu kvotu, čime bi zauzeli mjesto slabijim kandidatima kojima je to najviši prioritet, koji bi pak biti raspoređeni na svoj studij nižega prioriteta i tako dalje.

Očekuje se da će, sukladno vremeniku objavljenome u brošuri, konačni rezultati ispita državne mature biti objavljeni 4. srpnja te će i svi drugi podatci nužni za stvaranje realnih rang-lista do tada biti uneseni.

Valja napomenuti da će i na rang-listama nakon 4. srpnja biti promjena, no one će biti uzrokovane prijavama i odjavama studijskih programa te izmjenama prioriteta. Tek će se stanje 7. srpnja 2011. godine u 23.59 smatrati konačnim.

Detaljnija objašnjenja o nastavku postupka bit će objavljena u trenutku objave privremenih rang-lista.