Od 14. rujna pod poveznicom Moji rezultati dostupni su i „Rezultati po prijavljenim studijskim programima“. To su ogledne rang-liste koje služe samo za orijentaciju, uključuju sve kandidate koji su prijavili studijski program bez obzira na postojanje preduvjeta (uključujući i one kandidate koji nisu položili određeni ispit ili su ispod postotnoga praga na dodatnoj provjeri znanja ili je nisu polagali) i ni u kojem slučaju ne predstavljaju konačni plasman kandidata.
Plasman na „orijentacijskoj“ rang-listi načinjen je na temelju ocjena srednje škole (prosjek svih ocjena srednje škole), rezultata ispita državne mature i rezultata dodatnih provjera koje su do sada dostavila visoka učilišta.

Do 16. rujna 2010. godine u 23.59 sati kandidati još mogu mijenjati prioritete studijskih programa, brisati neke studijske programe s liste, dodavati nove studijske programe u okviru već prije položenih razina obveznih predmeta te izbornih predmeta (ukoliko visoko učilište nije odredilo raniji rok prijave) te odustati od prijave svih studijskih programa.

Nakon što se upotpune rezultati te više neće biti moguće mijenjanje liste prioriteta , dana 17. rujna 2010. godine bit će objavljene  „privremene“ rang-liste.  Na njima se više neće naći svi kandidati koji su prijavili taj studijski program već samo oni koji ispunjavaju preduvjete za taj studijski program.

Dana 19. rujna 2010. godine objavljuju se konačne rang-liste kandidata po prijavljenim studijskim programima. Od toga dana pa do 25. rujna 2010. godine kandidati će imati mogućnost potvrditi namjeru upisa za bilo koji studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa, tj. našli se unutar upisne kvote. Kandidat ima na raspolaganju 48 sati da potvrdi namjeru upisa na jedan studijski program – bilo koji od onih na kojemu je na rang-listi iznad upisnoga praga, odnosno unutar upisne kvote. Vrijeme od 48 sati počinje se odbrojavati u trenutku kada se na pojedinoj rang-listi kandidat pojavi unutar upisne kvote. Rok za potvrdu namjere upisa za svaki pojedini studijski program jasno će biti vidljiv u odgovarajućemu stupcu tablice.

Studijski program za čiju je potvrdu namjere upisa rok istekao više neće biti dostupan.

Nakon potvrde namjere upisa daljnje informacije oko samoga postupka i datuma upisa i potrebne dokumentacije, potrebno je potražiti izravno na visokome učilištu na kojemu je ostvareno pravo upisa.