Podsjećamo sve kandidate da je, sukladno Pravilniku o polaganju državne matureispite državne mature moguće, iz opravdanih razloga, odjaviti najkasnije 10  radnih dana prije polaganja ispita. Učenici se u tu svrhu trebaju javiti ispitnome koordinatoru, a ostali kandidati Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
Ako učenik nije odjavio ispit, a opravdano je spriječen, o razlozima nepristupanja mora izvijestiti ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i priložiti dokaze o opravdanosti izostanka. Ostali kandidati o razlozima nepristupanja izvješćuju Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pisanim putem uz priloženu dokumentaciju koju dostavljaju preporučenom pošiljkom na kojoj je vidljiv datum slanja.
 
Kandidati koji, prema Pravilniku o polaganju državne mature i Odluci o naknadi troškova polaganja ispita državne mature, imaju obvezu plaćanja ispita neće moći pristupiti polaganju ispita ukoliko isti nije plaćen sukladno uputama na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Napominjemo da je na uplatnici obvezno navesti ime i prezime uplatitelja, adresu i kućni broj te mjesto. Naknada za troškove polaganja ispite može se platiti odjednom za sve ispite ili u više navrata s time da će se u tome slučaju uplata za ispite obračunavati prema kronološkome redoslijedu polaganja, sukladno Kalendaru polaganja ispita državne mature (primjerice kako je polaganje ispita iz Hrvatskoga jezika prvo prema rasporedu, ako kandidat uplati 135 kuna, a prijavio je Hrvatski jezik, smatrat će se da je uplaćen trošak polaganja toga ispita. I tako redom.). Upozoravamo kandidate da, ukoliko prijavljenim ispitima ne pristupe, a nisu ih odjavili, uplaćeni troškovi polaganja ispita neće biti vraćeni.