Kandidate koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prijašnjih godina i kandidate koji su završili najmanje ekvivalentno četverogodišnje srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske i koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) upućujemo na dokument za učenike s teškodama „Upute za provođenje državne mature za pristupnike s posebnim podgojno-obrazovnim potrebama“. Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na adresu: sanja.horvatic@ncvvo.hr. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute.