Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je u listopadu 2017. godine Priručnik za izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnoga predmeta Povijest – s primjerima zadataka iz ispita Povijesti na državnoj maturi (u daljnjemu tekstu: Priručnik). U 2018. godini planira se izrada i objava još dvije publikacije: Ispit iz Povijesti na državnoj maturi od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017. i Analize ispita iz Povijesti na državnoj maturi iz školskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Priručnik za izradu zadataka višestrukoga izbora

Priručnik za izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnoga predmeta Povijest – s primjerima zadataka iz ispita Povijesti na državnoj maturi

Priručnik se bavi pitanjima izrade zadataka višestrukoga izbora u kontekstu razvoja ispita i osiguranja njihove kvalitete. Priručnik je namijenjen učiteljima Povijesti, ali i učiteljima drugih nastavnih predmeta i suradnicima Centra te im može biti koristan tijekom sastavljanja i osiguravanja kvalitete ispitnih zadataka različitih razina kognitivnih procesa, kao i prilikom sastavljanja i osiguranja kvalitete samih ispita.

Pregled sadržaja Priručnika

U prvome, uvodnome poglavlju objašnjene su sastavnice zadataka višestrukoga izbora te prednosti i nedostatci koji se povezuju uz ovaj tip zadatka.

U drugome poglavlju opisan je način izrade zadataka višestrukoga izbora u procesu izrade i analize ispita. Pod procedurom razvoja ispita podrazumijevaju se sljedeći koraci: određivanje svrhe i elemenata vrednovanja, izrada specifikacije ispita, izrada zadataka višestrukoga izbora različitih razina kognitivnih procesa i različitih težina, sadržajne i metodološke recenzije zadataka, sastavljanje i recenzije ispita, lektura i grafičko oblikovanje ispita, provedba ispitivanja, ocjenjivanje i analize ispita, povratna informacija o rezultatu na ispitu i korištenje rezultata na ispitu. Za svaki su korak u izradi i analizi ispita i ispitnih zadataka dani konkretni primjeri temeljem procedura koje se koriste u Centru, ili primjeri iz relevantne literature koja se bavi problematikom ispitivanja znanja učenika.

U trećemu poglavlju prikazane su smjernice za izradu zadataka višestrukoga izbora. To se odnosi na smjernice vezane uz izradu upute zadatka, oblikovanje osnove zadatka i ponuđenih odgovora te uporabe polaznoga sadržaja u zadatku. U ovome su poglavlju također prikazani primjeri dobro i loše postavljenih zadataka višestrukoga izbora s obzirom na smjernice. Pridržavanje navedenih smjernica može uvelike pomoći u planiranju vrednovanja i izradi kvalitetnijih ispitnih zadataka i ispita.

U četvrtome poglavlju Priručnika prikazani su zadatci različitih razina kognitivnih procesa koji su bili primijenjeni u ispitima državne mature iz Povijesti. U poglavlju su također objašnjene i,  na primjerima zadataka iz ispita Povijesti na državnoj maturi, prikazane psihometrijske analize koje se rade nakon provedbe ispita. To se odnosi na informacije o prosječnoj riješenosti zadatka, ali i o diskriminativnosti, odnosno sposobnosti zadatka da efikasno razlikuje učenike s obzirom na njihovo znanje. Na taj se način učitelji i šira stručna javnost mogu upoznati s analizama koje se provode u Centru i karakteristikama pojedinih ispitnih zadataka.

Osim primjera zadataka iz državne mature koji su prikazani u Priručniku, postoje i druge mogućnosti za ispitivanje zadatcima višestrukoga izbora. Stoga su u petome poglavlju prikazani primjeri pitanja/zadataka koji se također mogu koristiti u unutarnjemu i vanjskomu vrednovanju.

U zaključnome, šestome poglavlju sumirane su smjernice za izradu zadataka višestrukoga izbora, ali i za izradu ispita.

Ispit iz Povijesti na državnoj maturi od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017.

Publikacija Ispit iz Povijesti na državnoj maturi od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017. bavi se prikazom podataka o ispitima iz Povijesti na državnoj maturi koji su provedeni od prve državne mature u školskoj godini 2009./2010. do državne mature provedene u školskoj godini 2016./2017. U publikaciji će biti prikazani podatci o sadržajnoj strukturi ispita iz Povijesti, o strukturi pristupnika te o rezultatima pristupnika na ispitima iz Povijesti. U publikaciji će također biti prikazani rezultati analize anketnoga ispitivanja nastavnika Povijesti o njihovim stavovima o sadržajnim aspektima ispita iz Povijesti na državnoj maturi te o državnoj maturi općenito. Ova publikacija može biti zanimljiva i korisna nastavnicima Povijesti i svim drugim dionicima odgojno-obrazovnoga sustava budući da se prvi puta na jednome mjestu objedinjuju svi poznati (objavljeni) podatci o ispitima iz Povijesti na državnim maturama. Isto su tako prikazani podatci koji dosada nisu bili analizirani i javno objavljeni, a vezano uz pojedine aspekte strukture pristupnika te raspodjele ocjena s obzirom na spol i na status pristupnika ispitima iz Povijesti. Svi podatci i rezultati prikazani u ovoj publikaciji mogu potaknuti na promišljanje o daljnjemu razvoju ispita iz Povijesti te o drugim istraživanjima koja mogu proisteći iz prikazanih podataka. Objava publikacije očekuje se krajem 2018. godine.

Analize ispita iz Povijesti na državnoj maturi iz školskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Publikacija Analize ispita iz Povijesti na državnoj maturi iz školskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. bavi se prikazom rezultata sadržajne analize ispita državne mature iz Povijesti u navedenim godinama kao i rezultatima sadržajne analize odgovora pristupnika u zadatcima otvorenoga tipa u navedenim ispitima. U publikaciji će biti prikazani ispiti/ispitni zadatci s obzirom na sadržajne i metrijske karakteristike ispita/ispitnih zadataka. Rezultati provedenih aktivnosti služit će kao smjernice za unapređenje procedure izrade ispita i ispitnih zadataka te za njihovu standardizaciju. Isto tako, rezultati analize odgovora pristupnika služit će učenicima i nastavnicima kao povratna informacija o pogreškama koje su pristupnici napravili u pojedinome zadatku. Publikacija može biti korisna autorima ispitnih zadataka, stručnim radnim skupinama za razvoj ispita, nastavnicima Povijesti te ostalim dionicima odgojno-obrazovnoga sustava kao smjernice u unapređenju procesa vrednovanja i poučavanja Povijesti. Objava publikacije očekuje se krajem 2018. godine.