Struktura modela – područja vrednovanja kvalitete

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje škola polaze od zajedničkoga modela kojim se definiraju ključne karakteristike ‘uspješne’ škole. Ove su karakteristike definirane kao područja kvalitete koja se propituju u procesu vanjskoga vrednovanja škola.

Predloženim modelom definirana su područja u kojima bi se trebalo vršiti samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola. Svako je područje relativno kompleksno i sadrži specifične teme. Svaka tema sadrži opisne pokazatelje učinkovite prakse (kriterije kvalitete). Uz svaku grupu kriterija navedena su konkretna pitanja na koja škole moraju dati jasne i argumentirane odgovore u postupku vanjskoga vrednovanja.

Prikaz područja kvalitete i tema unutar područja u predloženomu modelu integriranoga vrednovanja škola.

1.      Upravljanje i vođenje
 • Strateško upravljanje u školi
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Upravljanje odgojno-obrazovnim procesom
 • Organizacijsko upravljanje školom
 • Kultura škole
2.      Uvjeti rada
 • Materijalno-tehnički uvjeti i organizacija rada škole
 • Financije
 • Lokacijska obilježja
3.      Profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika
 • Strateško planiranje profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnih radnika (učitelja, nastavnika i stručnih suradnika) u skladu s potrebama škole i profesionalnim standardima
 • Profesionalni angažman odgojno-obrazovnih radnika i njihov doprinos unapređivanju kvalitete učenja i poučavanja
 • Vrednovanje utjecaja koji profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika ima na učenje i poučavanje
4.      Suradnja s obitelji i vanjskim dionicima
 • Odnos škola – obitelj
 • Suradnja s ostalim relevantnim dionicima
 • Međunarodna suradnja
5.      Kurikulum škole
 • Izrada kurikuluma škole (analiza potreba, ciljevi, ishodi učenja)
 • Proces donošenja kurikuluma
 • Vrednovanje kurikuluma
 • Razvoj generičkih kompetencija
6.      Kvaliteta učenja, poučavanja i vrednovanja učenja
 • Interakcije i okruženje za učenje
 • Organizacija i izvedba nastave
 • Poticanje uključenosti i motiviranje učenika
 • Vrednovanje učenja i odgojno-obrazovnih ishoda
7.      Dobrobit učenika
Podrška svim učenicima

 • Sigurnost i zdravlje
 • Podrška učenju
 • Psihološka dobrobit
 • Profesionalno/karijerno savjetovanje
Dodatna podrška specifičnim skupinama učenika

 • Identifikacija, praćenje i vrednovanje učenika koji trebaju dodatnu podršku
 • Podrška učenicima s teškoćama i darovitim učenicima
 • Podrška učenicima koji žive u nepovoljnom socio-ekonomskomu okruženju
 • Podrška inojezičnim i inokulturnim učenicima.
 • Suradnja škole s relevantnim dionicima u pružanju podrške usmjerene na dobrobit učenika.
8.      Rezultati/ishodi rada škole
 • Odgojno-obrazovni ishodi
  • Temeljna znanja i vještine
  • Generičke kompetencije
  • Iskustva učenika sa školom i dobrobit učenika
  • Profesionalni/karijerni razvoj učenika
 • Organizacijski ishodi
 • Društveni ishodi

Reference

European Commission (2017). Quality assurance for school development – Guiding principles for policy development on quality assurance in school education.

European commission (2017). Teachers and school leaders in schools as learning organisationsGuiding Principles for policy development in school education.

European commission (2017). Continuity and transitions in learner development – Guiding principles for policy development on learner pathways and transitions in school education.

European Commission/EACEA/Eurydice (2015). Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kools, M. and Stoll L. (2016). What Makes a School a Learning Organisation? OECD Education Working Papers, No. 137, OECD Publishing, Paris.

OECD (2013). Leadership for 21st Century Learning. Educational Research and Innovation. OECD Publishing.

OECD (2016). What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers.

OECD (2017). The OECD Handbook for Innovative Learning Environments. OECD, Publishing, Paris.