Dokumenti se otvaraju pomoću PDF čitača. Isti možete preuzeti na služenoj poveznici Adobe Reader-a

Javna nabava 2017.

U skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) gospodarski subjekt s kojim je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u sukobu interesa u smislu Poglavlja 8. Dijela prvog, Glave III. navedenog Zakona je:
– LINGUAE centar za strane jezike d. o. o., Radićeva 4, Rijeka, OIB: 67639733560

Javna nabava 2009.

Javna nabava 2009.

pdf 361,58 kB