Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o polaganju državne mature (pročišćeni tekst) Izmjena i dopuna Pravilnika o polaganju državne mature NN 126/2021 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2144.html Izmjena i dopuna Pravilnika o polaganju državne mature NN 19/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_19_327.html (Arhiva) Pravilnik o polaganju državne mature – neslužbeni pročišćeni tekst (18.05.2021.)

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

– Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

– Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

– Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

Pravilnik o polaganju državne mature

– Pravilnik o polaganju državne mature – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature