Faze provedbe pilot-projekta

Pilot-projekt sadrži četiri osnovne faze:

 1. Priprema provedbe pilot-projekta
  • Odabir uzorka osnovnih škola i gimnazija
  • Odabir i priprema „kritičkih prijatelja” škola
  • Informativni sastanak za ravnatelje i timove za kvalitetu škola
  • Provedba upitnika za učitelje/nastavnike i učenike u školama
  • Odabir i priprema vanjskih evaluatora
 2. Priprema škola za vanjsko vrednovanje
  • Samoanaliza škola uz podršku „kritičkih prijatelja”
  • Izrada samoevaluacijskoga izvještaja škola
 3. Provedba vanjskoga vrednovanja
  • Analiza samoevaluacijskih izvještaja škola
  • Posjeti vanjskih evaluatora školama
  • Izrada evaluacijskih izvještaja koji sadrže procjene rada škola s preporukama
 4. Evaluacija postupka
  • Analiza prikupljenih informacija i iskustava – prilagodba modela i pristupa
  • Izrada prijedloga nacionalnoga pristupa vanjskomu vrednovanju škola

Vremenski slijed provedbe pilot-projekta