Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ( Narodne novine, broj 151/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanje ( Narodne novine, broj 116/21) 
Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja( Narodne novine, broj 151/04 i 116/21) Neslužbeni pročišćeni tekst
Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine broj 61/2022)
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 81/2023)
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (objava: 29.7.2022.)
Odluka o izmjenama i dopunama Tabelarnog dijela sistematizacije Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (19. prosinca 2022.)
Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
– Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
Odluka o načinu korištenja sredstava reprezentacije
Pravilnik o korištenju službenih vozila
Službena putovanja i putni nalozi – procedura
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
– Pravilnik o prikupljanju, pohrani i odobravanju uvida i korištenja podataka prikupljenih istraživačko-razvojnim i projektnim aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara